Vitajte na stránkach GMOS


Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote je jednou z príspevkových organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Plní nezastupiteľné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne. Svojou vzdelávacou činnosťou významnou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako i získavanie nových postojov a návykov a v rámci svojej územnej pôsobnosti odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry. Hlavným poslaním strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov v 149 obciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Spolupráca
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote neustále spolupracuje s miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít v regióne pôsobenia.

PRIESTORY NA PRENÁJOM
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ako správca majetku BBSK prenecháva
do prenájmu nebytové priestory - kancelárie o výmere 33,00 m2, nebytové priestory - kancelárie o výmere 32,30m2, nebytové priestory - kancelárie o výmere 32,00 m2, ktoré sa nachádzajú v budove GMOS, Jesenského 5, Rimavská Sobota. Okrem základného nájomného sa k cene pripočítavajú vedľajšie náklady - vykurovanie, el. energia, voda a ostatné služby, ktoré sa vypočítajú podľa skutočnej spotreby.

Ďalej prenecháva do prenájmu nebytové priestory - kancelárie o výmere 36,10 m2 a spoločné priestory 46,40 m2, ktoré sa nachádzajú v budove GMOS, Jesenského 5, Rimavská Sobota. Okrem základného nájomného sa k cene pripočítavajú vedľajšie náklady - vykurovanie, el. energia, voda a ostatné služby, ktoré sa vypočítajú podľa skutočnej spotreby. Cenové ponuky predkladať do 23.03.2015 do 12,00 hod na adresu GMOS......čítaj ďalej

V prípade záujmu nás kontaktujte:
e-mail : gmos@rsnet.sk ; ekongmos@rsnet.sk
tel.č.: 047-5631095, 047-5621222
Adresa:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Kišáková, Jaroslava Chromeková

VIDEOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA