Poznám, učím sa? odovzdám…

IMGP1926

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote koncom minulého roka ukončilo hneď niekoľko veľmi úspešných a časovo náročných projektov. Jedným z nich bol aj projekt Poznám, učím sa? odovzdám…, ktorý pozostával z prípravy a realizácie tvorivých dielní a bol určený pre deti rómskej národnostnej menšiny. Realizáciou tohto projektu sme chceli prispieť k prehlbovaniu ich identity, zdokonaľovaniu sa v ich materinskom jazyku a hlbšiemu spoznávaniu vlastnej národnostnej kultúry. Dôraz sme kládli jednak na získavanie, resp. prehlbovanie základných sociálnych návykov rómskych detí a jednak na získavanie a rozvíjanie tradičných remesiel, ktoré boli a sú charakteristické pre rómske etnikum, ako kováčstvo, práca s prútím – košikárstvo, tkanie.

Do projektu sme sa však snažili vniesť aj nové, zážitkové techniky, ako sú výroba vatových chryzantém, výroba rôznych kvetín z papiera, výroba stužkových vianočných gulí, pečenie a zdobenie perníkov a iné.

Týmto projektom sme sa snažili aktivitami v ňom realizovanými zabezpečiť dostupnosť a možnosť zúčastniť sa na ňom aj sociálnym skupinám, ktoré nemajú každodennú možnosť zapájať sa do podobných projektov. Celý projekt bol realizovaný v obciach Klenovec, Rimavské Brezovo, Jesenské, Hnúšťa. Aktivity sme volili podľa toho, aby boli zvládnuteľné pre všetkých a aby boli zaujímavé a rôznorodé a tak rozvíjali kreativitu účastníkov tvorivých dielní.

Tak ako po minulé roky, projekt sa stretol s obrovským záujmom zo strany všetkých oslovených inštitúcií aj obcí.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – podprogram Kultúra národnostných menším 2017.

GMOS Rimavská Sobota