Takto sa to naučím

Takto sa to naučím – to je názov projektu, ktorý realizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote s finančnou podporou Úradu vlády SR – podpora kultúry národnostných menšín.

Projektom, ktorý bol  určený pre deti rómskej národnostnej menšiny, sme chceli  prispieť k prehlbovaniu ich identity, zdokonaľovaniu sa v ich materinskom jazyku a hlbšiemu spoznávaniu vlastnej národnostnej kultúry. Dôraz sme kládli  jednak na získavanie, resp. prehlbovanie základných sociálnych návykov rómskych detí a jednak na získavanie a rozvíjanie tradičných remesiel, ktoré boli a sú charakteristické pre rómske etnikum, ako kováčstvo, podkováčstvo, práca s prútím – košikárstvo, práca s korálkami, tkanie, ale aj záujmové techniky ako enkaustika, servítková technika a iné.

Nezabudli sme samozrejme ani na podporu a rozvíjanie tradičného rómskeho tanečného a hudobného dedičstva.

Realizácoiu tohto projektu sme chceli učiť deti zo sociálne znevýhodnených skupín zmysluplne využívať voľný čas. Deti tak dostali možnosť priamo  nielen sa zúčastniť rôznych kultúrno – záujmových aktivít, ale priamo ich aj tvoriť.

Projekt bol realizovaný formou tvorivých dielní, ktoré sme uskutočnili v obciach a mestách Gemera – Malohontu.

Tvorivý deň v Klenovci sme úspešne absolvovali 25.10. 2016, kde sa do projektu zapojili žiaci ZŠ a ŠZŠ a spolu si vyrobili košíky z pedigu, plietli si tkaničky, vyrábali si korálkové šperky a pracovali aj s plsťou.

Ďalšie stretnutia boli v Detskom domove, v obci Rimavské Brezovo i v Jesenskom, v Rimavskej Sobote.

Aby aj verejnosť videla a posúdila „dielka“, ktoré v priebehu projektu vznikli, na záver sme nainštalovali výstavu.