fbpx

Detská divadelná Revúca

Detská divadelná Revúca je regionálnym kolom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

Detská divadelná Revúca je tiež regionálnym kolom súťaže Divadlo a deti – súťaže a prehliadky súborov a sólistov hrajúcich pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla.

Súťažná prehliadka ochotníckeho divadla Divadlo a deti vytvára priestor na zhodnocovanie tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry pre deti. Prezentuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych divadelných štýlov v integrácii majoritných a minoritných skupín so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením, s mentálnym postihnutím, národnostných skupín a pod. Vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia súborov.

Uzávierka prihlášok regionálnej súťaže pre okresy Rimavská Sobota a Revúca je 5. marca 2020. Súťaž sa koná 26. marca 2020 v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej.

Propozície celoštátnej súťaže Zlatá priadka
Prihlasovanie (Zlatá priadka)

Propozície celoštátnej súťaže Divadlo a deti
Prihlasovanie (Divadlo a deti)

Zdieľam